CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tính bảo mật thông tin là một trong những điều mà Rừng Dừa Bảy Mẫu rất coi trọng. Rừng Dừa Bảy Mẫu và các đối tác cam kết rằng: trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực và sau khi chấm dứt. Bên được tiết lộ thông tin sẽ có trách nhiệm bảo mật thông tin cho bên tiết.

Bên được chia sẻ thông tin không được cung cấp những thông tin mình biết cho bên thứ ba trong mọi hoàn cảnh, tình huống hay hình thức nào. Trừ bên tiết lộc có văn bản đồng ý. Thông tin cần được bảo mật gồm: những thông tin, dữ liệu, văn bản tạo ra từ việc thực hiện hợp đồng; thông tin liên quan đến mí mật công nghệ, hình thức kinh doanh; kiến thức/thông tin phục vụ cho việc quảng cáo…

Nghĩa vụ bảo mật sẽ loại trừ nếu các thông tin bảo mật:
• Được cung cấp cho nhân viên, pháp lý, đối tác vì mục đích thực hiện nghĩ vụ cho bên được tiết lộ dựa vào hợp đồng. Điều kiện là bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các bên được tiết lộ phải bảo mật thông tin.
• Được nhận từ một bên thứ ba độc lập với việc ký hợp đồng mà không chịu bất cứ nghĩ vụ bảo mật nào hoặc được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền.
Nếu bên tiết lộ vi phạm, gây tổn hại không thể khắc phục cho bên tiết lộ. Bên tiết lộ có quyền thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại như bồi thường.